NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Makroekonomická Fundamentální Analýza

Makroekonomická Fundamentální Analýza
Po dvou článcích se spíše filosofickým :-) tématem, ve kterých jste si mohli přečíst o úskalích profesionálního tradingu a burze na plný úvazek se dostáváme opět ke spíše vzdělávací tematice.

Sérii článků o fundamentální analýze jsme přerušili po uvedení sektorové analýzy a nyní se dostáváme k poměrně "čtivému" tématu, kterým je makroekonomická fundamentální analýza.

Navzdory možná trochu komplikovanému termínu se jedná o téma, které je pro laika asi nejlépe pochopitelné. Oproti finančním výkazům a pozici akcionářů v mikroekonomické analýze se zde setkáte s poněkud známějšími pojmy, jako je cenová hladina a inflace, míra nezaměstnanosti, domácí produkce, disponibilní příjmy obyvatelstva a podobně.


Výše uvedené (a také další) ekonomické ukazatele slouží k tomu, aby si analytik (ať už je jím centrální bankéř, investor nebo třeba student ekonomie) mohl udělat obrázek o tom, jak se daří ekonomice dané země. Stav ekonomiky pak můžeme porovnat nejen s ostatními zeměmi, ale také s určitým potenciálem, kterého může ekonomika dané země dosahovat. Ve výsledku si poté můžete nadefinovat, jaké fundamentální podloží poskytuje země firmám, které na jejím území vyvíjejí svou ekonomickou aktivitu.

Pokud tedy chcete jako investor - spekulant provést určitou investici, nebo jen spekulovat na vývoj určité akcie nebo akciového indexu, pak vás bude také zajímat širší prostředí, ve kterém daná společnost operuje a kterému se chtě-nechtě přizpůsobuje. Kvalita tohoto prostředí také ovlivňuje přístup firem k investičnímu kapitálu z domácích i zahraničních zdrojů. Dobře fungující země je totiž zajímavá pro zahraniční investory...

Pojďme se nyní podívat na hlavní makroekonomické faktory, které ukazují ekonomické zdraví dané země. Týkají se toho, kolik se v dané ekonomice vyprodukuje výrobků i služeb, jaká je kvalita trhu práce, jak je nastavena měnová politika, jak funguje vláda a jak fungují kapitálové trhy.

Hrubý domácí produkt - HDP

Toto slovní spojení si zapamatujte. Je to číslo 1. mezi ekonomickými ukazateli. Anglicky gross domestic product (GDP). Je celkovým ekonomickým výstupem dané země a zahrnuje celkové množství zboží a služeb, které byly v dané zemi (ekonomice) vyprodukovány a poskytnuty v určitém období (kvartál, rok...). Můžete se setkat se dvěma variantami HDP - reálný a nominální, přičemž reálný bere v potaz nejen změnu cen, ale také inflaci. Nominální HDP sleduje pouze vývoj cen bez ohledu na pokles kupní síly peněz (inflaci).
Hodnoty HDP jsou základním stavebním kamenem makroekonomické analýzy. Časová řada údajů o HDP může být porovnávána s dalšími ukazateli a ekonomové tak mohou modelovat hospodářské cykly ekonomického poklesu a růstu. Na základě analýzy hospodářských cyklů mohou analytikové také modelovat budoucí vývoj ekonomiky.

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti makroekonomickým analytikům říká, jak velké procento z celkové pracovní síly (tedy počtu ekonomicky aktivních lidí, kteří práci mají, nebo ji hledají) není schopno najít pracovní uplatnění. Když ekonomika prochází růstovou fází v rámci ekonomického cyklu, která je doprovázena růstem HDP, tak míra nezaměstnanosti je zpravidla nízká. S růstem reálného HDP (tedy rostoucí ekonomickou produkcí země) je spojen nárůst poptávky po pracovní síle a klesá tedy míra nezaměstnanosti. Čím menší je tedy míra nezaměstanosti a tato míra je rovněž stabilní po dobu několika let (tedy průřezově skrz ekonomický cyklus), pak je to dobrou známkou ekonomického zdraví dané země.

Inflace

Třetí hlavní faktor makroekonomické analýzy je míra inflace. Inflací se rozumí tempo růstu cenové hladiny za určité časové období. Inflace je měřena dvěma cenovými indexy - CPI a deflátorem HDP.

ndex CPI (consumer price index) tedy Index spotřebitelských cen sleduje vývoj ceny určitého vybraného vzorku (tzv. koše) zboží a služeb. Tento koš se průběžně mění tak, jak se mění typické spotřebitelské chování populace.

Deflátor HDP je poměr nominálního HDP k reálnému HDP (tyto veličiny jsme si popsali výše). Pokud jen nominální HDP vyšší než reálný HDP tak lze předpokládat že ceny zboží a služeb během sledovaného období rostly.

Jak CPI tak deflátor HDP se vyvíjejí podobným směrem a rozdíly mezi jejich vypovídací hodnotou jsou prakticky zanedbatelné.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: